NetAccounting

Általános szerződési feltételekJelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a NetAccount Plus Kft. által üzemeltetett NetAccounting nevű online könyvelő, számlázó és dokumentum tároló rendszer igénybevételére vonatkozó feltételeket.A cég rövidített elnevezése: NetAccount Plus Kft.

A cég elnevezése: NetAccount Plus Korlátolt Felelősségű Társaság

A cég székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út 85/C.

Cégjegyzékszám: 01-09-917276

Adószám: 14733332-2-43

Képviselő: Terdik Dávid

Email: info@netaccounting.hu

(továbbiakban Szolgáltató)Jelen szerződés Szolgáltató és Ügyfél között jön létre, akként, hogy Ügyfél kiegyenlíti Szolgáltató számláját, mely a lenti ügyfélszolgálati csomagok egyikét tartalmazza. Ügyfél ennek megfelelően az ÁSZF-ben foglalt feltételeket, kondíciókat elfogadja.1. A szerződés tárgya

Szolgáltató a 2.1 és 2.2 és 2.3 pontokba foglalt és részletezett ügyfélszolgálati csomag egyikét nyújtja Ügyfél részére formában.


2. NetAccounting csomagok

A NetAccounting csomagok az alábbi szolgáltatásokat tartalmazzák:


2.1 Könyvelési csomag


a) Jogszabálykövetés

Szolgáltató elvégzi a jogszabályváltozásokból eredő szoftvermódosításokat, fejlesztéseket, és azokat Ügyfél részére automatikusan megküldi, ezáltal biztosítja, hogy Ügyfél a munkáját problémamentesen, a jogszabályokkal összhangban végezhesse.

b) Frissítések

Szolgáltató a webhely új verzióit folyamatosan kiadja, amelyről ügyfélkérés esetén az Ügyfelet értesíti emailben.

c) Folyamatos rendszerfejlesztés és átadás

Szolgáltató a webhelyt folyamatosan fejleszti, így abban időről-időre egyre több új szolgáltatás jelenik meg. Szolgáltató részére az Ügyfél tud fejlesztési kérelmet benyújtani a Rendszer menüpont Fejlesztési kérelem menüpont alatt. A Szolgáltató az esetleges hibákat is ezen a felületen keresztül gyűjti

d) Telefonos ügyfélszolgálat

Szolgáltató a webhely üzemeltetéséhez igénybe vehető telefonos ügyfélszolgálatot biztosít hétköznap 9-16h-ig. Ez azt jelenti, hogy amennyiben Ügyfél munkatársainak bármilyen műszaki, ügyviteli vagy kezeléstechnikai kérdése merülne fel a webhellyel kapcsolatban, úgy Ügyfél a fenti időszakokban elérheti Szolgáltató ügyfélszolgálatos kollégáit, akik válaszolnak kérdéseire.

e) NAV integrációs feladatok üzemeltetése

f) Szoftverre vonatkozó, NAV által kért igazolások kibocsátása kérésre


2.2 Számlázó csomag


a) Jogszabálykövetés

b) Számítástechnikai eszköz útján papírra nyomtatott számlázás. Felhasználó a Számlázóprogram által létrehozott dokumentumot kinyomtathatja, mellyel számítástechnikai eszköz útján papírra nyomtatott számlát állít ki.

c) A Szolgáltató lehetőséget biztosít Felhasználóinak arra, hogy a Honlapon kiállított számlák, díjbekérők alapján javukra a saját vevőik, ügyfeleik online kártyás fizetést teljesítsenek. Szolgáltató online kártyás fizetési szolgáltatói:

Barion Payment Zrt. (székhelye: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5. ; cégjegyzékszáma: 01-10-048552) (továbbiakban: „Fizetési Szolgáltató”). A Felhasználónak a Fizetési Szolgáltató honlapján keresztül külön szerződést kell kötnie a Fizetési szolgáltatóval. Így köztük külön jogviszony létesül az itt írt online kártyás fizetési szolgáltatásra.


A Fizetési Szolgáltatók által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban a Szolgáltató közvetlenül nem felel, de a hozzá érkező esetleges felhasználói kérdéseket, kéréseket, panaszokat minden esetben továbbítja a Fizetési Szolgáltatónak megválaszolásra.

d) További szolgáltatások. Szolgáltató az általa nyújtott további szolgáltatások tartalmát és részletes feltételeit a Honlapon teszi közzé. Az ilyen szolgáltatásokra jelen ÁSZF – az adott szolgáltatásra vonatkozó eltérő egyedi feltétel hiányában – megfelelően alkalmazandó.


2.3 Dokumentum tároló csomag


a) A Szolgáltató lehetőséget biztosít arra, hogy a számlákat elektronikus úton is be lehet nyújtani a könyveléshez. Ezeket a számlákat az Ügyfél kérésének megfelelően a Szolgáltató karakterfelismerésre továbbküldi a következő cégnek: SDS Dokumentumközmű Zrt. (székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 119. ; cégjegyzékszáma: 01-10-048265) (továbbiakban: „Karakterfelismerő Szolgáltató”)

b) Karakterfelismerő Szolgáltató lehetőséget biztosít a számlák hiteles elektronikus tárolására külön díjazás ellenében. A díj a főlapon elérhető az Árak megjelenítése menüpont alatt.

c) A Szolgáltató amennyiben a Karakterfelismerő Szolgáltató szolgáltatásait igénybe veszi az Ügyfél a karakterfelismerést számlákat automatikusan feladja könyvelésre.


3. A szerződés létrejötte


3.1. Az Ügyféllel kötendő szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) létrejöttéhez a következő adatok megadása szükséges:

 • az Ügyfél cégszerű elnevezése
 • az Ügyfél székhelye
 • az Ügyfél cégjegyzékszáma, más nyilvántartási száma
 • az Ügyfél adószáma
 • az Ügyfél képviselőjének (képviselőinek) neve
 • az Ügyfél címe


3.2. Szolgáltató az Ügyféltől aláírás-minta, aláírási címpéldány (vagy az aláírási jogot bizonyító okirat) bemutatását kérheti.


3.3. A Szerződés létrejöttének és a Szolgáltatás igénybevételének előfeltétele, hogy az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben leírtakat.


3.4. Az Ügyfél a Szerződés megkötésével elismeri, hogy a Szolgáltató által közzétett tájékoztató anyagok, valamint a Szolgáltatás illetve Rendszer ingyenes kipróbálási lehetőségére való tekintettel is meggyőződött arról, hogy a Szolgáltatás az általa elérni kívánt céloknak megfelel.


3.5. A Szerződés a Felek között elektronikus úton, a Szolgáltató honlapján (netaccounting.hu ; a továbbiakban „Honlap”) keresztül jön létre magyar nyelven. A Szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azt Szolgáltató nem iktatja, magatartási kódexre nem utal.


3.6. A Szerződés elektronikus megkötésének lépései:

 • A netaccounting.hu weboldalon az ’Regisztráció’ gombot megnyomva, a Rendszer az alábbi adatok megadását kéri:
  • Kapcsolattartó név
  • Kapcsolattartó emailcím
  • Szabadon választott felhasználónév
  • Szabadon választott jelszó
 • Ezt követően a megadott emailcímre a rendszer egy megerősítő emailt küld. Az emailbentalálható egy 48 óráig érvényes internetes link (URL), amire kattintva a regisztráció folytatható.
 • A következő lépésben megadandó, hogy melyik cég (Ügyfél) kívánja igénybe venni a Szolgáltatást. Ehhez a cég adószámának megadása szükséges.
 • A regisztráció véglegesítése során további Felhasználók hívhatók meg az Ügyfél fiókba.


4. A Szerződés módosítása


4.1. A Szerződés módosítása történhet a Szerződés módosításával és az ÁSZF Szolgáltató általi egyoldalú módosításával.


4.2. Felek a Szerződést közös megegyezés alapján bármikor módosíthatják. A módosítás kizárólag írásban érvényes.


4.3. Az Ügyfél az értesítési és számlázási adatokban bekövetkezett változást köteles Szolgáltatónak az adatváltozást követő 15 (tizenöt) napon belül a Rendszeren keresztül, beazonosítható adatokkal bejelenteni. Az adatokban bekövetkezett változások haladéktalan bejelentésének elmaradásából eredő, Ügyfelet ért károkért Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, továbbá követelheti az Ügyféltől az ebből eredő kárának megtérítését.


4.4. Szolgáltató jogosult az ÁSZF, a Szerződés, a szolgáltatási díjak és díjcsomagok egyoldalú, Ügyfél előzetes értesítését követően hatályos módosítására a következő esetekben:

 • megváltoznak a Szolgáltatás nyújtásának piaci feltételei
 • megváltoznak a Szolgáltatás nyújtásának műszaki feltételei
 • megváltoznak a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogszabályok
 • Szolgáltató meg kívánja változtatni a szolgáltatási portfolióját
 • bármely hatáskörrel rendelkező hatóságnak az adott Szolgáltatást érintő döntése miatt
 • a körülményekbenbekövetkezett egyéb lényeges változások miatt.


4.5. Ha a Szerződés feltételeit Szolgáltató egyoldalúan módosítani kívánja, a tervezett módosítás hatályba lépését megelőzően 15 (tizenöt) nappal a változásokat a Honlapján közzéteszi, továbbá a változásokról az Ügyfelet elektronikus úton értesíti.


4.6. Szolgáltató a 4.5. pontban foglalt értesítési határidőt nem alkalmazza az ÁSZF azon módosításaira, amikor az ÁSZF módosítása új Szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott Szolgáltatásokra vonatkozó szerződéses feltételeket nem érinti, vagy ha a módosítássalkizárólag valamely Ügyfél által fizetendő szolgáltatási díj vagy más díj változik meg.


5. A Szolgáltatás igénybevételének megkezdése


5.1. A Szolgáltatás igénybevételéhez az alábbi technikai feltételek ajánlottak, amelyek biztosítása az Ügyfél feladata:

 • Webes böngészőt futtatni képes számítógép
 • Chrome vagy Firefox böngésző utolsó 2 verziója
 • Monitor legalább 1280x1024 képpontos képernyőfelbontással;
 • 2.1 es és 2.3as csomag egyidejű hazsnálatánál ajánlott legalább 1920x1080 képpontos felbontású monitorból kettő
 • Folyamatos internet


6. A Szolgáltatás szünetelése


6.1. Amennyiben a Szolgáltatás nyújtása átmeneti jelleggel akadályba ütközik, a Szolgáltatás szünetel. A szünetelés a jogviszony folytonosságát nem érinti.


6.2. Szolgáltató érdekkörében a Szolgáltatás szünetelésére sor kerülhet az alábbi esetekben:

 • az Ügyfél – a szünetelést legalább 3 (három) naptári nappal megelőző – előzetes értesítése mellett, a Szolgáltatás átalakítása, felújítása, frissítése, cseréje, karbantartása, legfeljebb havonta 2 alkalommal
 • az Ügyfél előzetes értesítése nélküli Szolgáltatás leállás vagy szünetelés, de kizárólag olyan kritikus hiba észlelése esetén, amikor az értesítéssel veszélyeztetve lenne a költséghatékony helyreállítás


6.3. Ha az Ügyfél a szünetelés időtartamára a szolgáltatási díjat megfizette és a szünetelés időtartama a 24 óra időtartamot meghaladja, akkor az Ügyfél díjjóváírásra jogosult.


6.4. A díjjóváírás alapja a késedelmes napok száma. A jóváírás mértéke minden szünetelési nap után az Ügyfél által a Szerződés alapján, az adott Szolgáltatással kapcsolatban fizetett szolgáltatási díj alapján egy napra vetített összeg. A jóváírás megfizetésén túlmenően Szolgáltató nem vállal semminemű egyéb anyagi felelősséget a Szolgáltatás szünetelése miatt.


7. Szolgáltatási hiba elhárítására és egyéb panaszra vonatkozó eljárás


7.1. A Szolgáltatással kapcsolatos hibabejelentés, egyéb panasz vagy a Szolgáltatás használatával kapcsolatos kérdés a Szolgáltató felé írásban tehető a Rendszeren keresztül


7.2. Szolgáltató a hibabejelentést követően 2 munkanapon belül megkezdi a hiba feldolgozását. Amennyiben a hiba kijavítása során az Ügyfél üzleti titkainak, adatainak Szolgáltató általi megismerése elkerülhetetlen, az Ügyfélnek az adatai, üzleti titkai megismerésére vonatkozó hozzájárulása a hiba kijavítására irányuló szolgáltatás igénybe vételével megadottnak tekintendő. Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a hiba elhárítását a hiba bejelentésétől számított legrövidebb határidőn belül elvégezze.


7.3. A Szolgáltatás jellegéből fakadóan az Ügyfél a Szolgáltatás kicserélését nem igényelheti, és a hibát maga nem javíthatja ki, vagy mással nem javíttathatja ki.


7.4. Szolgáltató a hibabejelentést és egyéb panaszt minden esetben kivizsgálja, és annak eredményéről elektronikus úton tájékoztatja az Ügyfelet.


7.5. A késedelmes hibabejelentésből és a hibabejelentés elmaradásából, elégtelenségéből eredő károkért a felelősség az Ügyfelet terheli.


7.6 A Szolgáltató hibabejelentő szolgáltatása nem terjed ki az Ügyfél számítástechnikai rendszereivel (számítógépek, hálózat, internetszolgáltatás, egyéb szoftverek stb) kapcsolatos hibák kezelésére, és az ezzel kapcsolatos tanácsadásra.


7.7 A Szolgáltató hibabejelentő szolgáltatása nem terjed ki az adózással vagy könyveléssel kapcsolatos tanácsadásra.


8. A felelősség korlátozása és kizárása


8.1. Szolgáltató nem felel, többek között, a Szolgáltatásnak az alábbi okokból bekövetkező hibájáért:

 • a Szolgáltatás igénybevételéhez az Ügyfél által felhasznált eszközök működési hibája, alkalmatlansága miatt
 • a Szolgáltatás helytelen, nem szakszerű vagy nem rendeltetésszerű használata miatt
 • a Szerződésben foglalt kötelezettségek vagy jogszabályi előírások Ügyfél általi megszegése miatt
 • a 11.5 pontban meghatározott ellenőrzések el nem végzése esetén
 • a Szolgáltatás megszakadása vagy hibája más szolgáltató által nyújtott helyi hozzáférés vagy kapcsolódás megszakadásából ered.


8.2. Az Ügyfél a 3.4. és 9.5 pontra tekintettel nem hivatkozhat arra, hogy a Szolgáltatás az általa elérni kívánt cél elérésére nem alkalmas.


8.3. Szolgáltató a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozásért való felelősség kivételével minden felelősséget kizár.


8.4. Szolgáltató kártérítési kötelezettségének maximális összege nem haladhatja meg az Ügyfél által a Szolgáltatásért az aktuális évben már kifizetett ÁFA nélküli szolgáltatási díj összegét.


9. Az Ügyfél jogai és kötelezettségei


9.1. Az Ügyfél jogosult a Szolgáltatást igénybe venni és rendeltetésszerűen használni az ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint.


9.2. Az Ügyfél jogosult a Szolgáltatás igénybe vétele során Szolgáltató által nyújtott rendszerekbe, szoftverekbe, valamint adatbázisokba bevitt, rögzített, feltöltött, és ezekből keletkeztetett adatokat a Szerződés megszűnésekor a Rendszer által biztosított export formátumban elvinni.


9.3. Az Ügyfél a Szerződés megkötésekor köteles a Szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokat megadni, melyek a Szerződés megkötéséhez szükségesek, és ezek valódiságáért teljes körű felelősséget vállal. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a Szolgáltatást ezen adatok ismeretében nyújtja. Az adatok hibás vagy hiányos megadásából eredő, az Ügyfelet ért károkért Szolgáltató nem vonható felelősségre, továbbá követelheti az Ügyféltől az ebből eredő kárának megtérítését.


9.4. Az Ügyfél köteles a Szolgáltatást rendeltetésszerűen használni. A Szolgáltatás helytelen használatáért a felelősség az Ügyfelet terheli.


9.5. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás használata nem helyettesíti a jogszabályokban meghatározott dokumentumok, bizonylatok és okiratok elkészítését, és a hatóságokkal, és harmadik személyekkel történő megfelelő elszámolásokat. Az Ügyfél a fenti feladatok ellátásának elősegítésére, a hatékony munkavégzés folytatására veszi igénybe a Szolgáltatást. A Szolgáltatás igénybevételével előállított bizonylatokat, a harmadik személyek felé szolgáltatott adatokat az Ügyfél minden esetben ellenőrizni köteles.


9.6. Az Ügyfél a Szolgáltatást és a Szerződést – Szolgáltató előzetes írásos beleegyezése nélkül – nem jogosult átruházni harmadik félre.


9.7. Az Ügyfél felel a Szolgáltatás felhasználása során a nevében eljáró személyek (Felhasználók) magatartásáért. Az Ügyfél eljárása során a jogszabályokat köteles betartani, így különösen nem sértheti Szolgáltató jó hírnevét és köteles tisztességes üzleti magatartást tanúsítani.


9.8. A Szolgáltatás működtetéséhez szükséges eszközök rendeltetési célnak megfelelő beszerzéséről, hibátlan, biztonságos üzemeltetéséről az Ügyfél gondoskodik. Az Ügyfél felelősséggel tartozik Szolgáltató felé, ha az eszközeiről kiinduló kártékony program fertőzése az Ügyfél adatain túlterjedő kárt okoz.


9.9. Az Ügyfél köteles megfelelő biztonsági intézkedéseket alkalmazni annak érdekében, hogy megelőzze vagy minimalizálja a Szolgáltatás jogosulatlan alkalmazását, lépéseket téve annak biztosítására, hogy jogosulatlan személy ne férhessen hozzá a Szolgáltatás használatához. Az Ügyfél nem használhatja fel saját előfizetését más előfizetés biztonságának megsértésére, és más hálózathoz vagy szerverhez történő jogosulatlan hozzáférésre vagy annak megkísérlésére.


9.10. Az Ügyfél jelszava hozzáférést biztosít az adataihoz és az általa igénybe vett Szolgáltatáshoz. Az Ügyfél felel a jelszó titokban tartásáért. Az Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy harmadik személyek ne használhassák a Szolgáltatást, az ilyen használatért az Ügyfelet terheli a felelősség.


10. Szellemi tulajdon

10.1. Szolgáltató kizárólagos tulajdonába tartozik a Szolgáltató által kifejlesztett vagy alkalmazott valamennyi szoftver, szoftvermegoldás, technológia, technikai információ, felfedezés, ötlet, elmélet, fejlesztés, dizájn, eredeti szerzői mű, folyamat, algoritmus, találmány, know-how, szabadalom, eljárás és egyéb információ, azok módosításai és továbbfejlesztései, valamennyi dokumentáció, bevezetési módszertan, -ütemterv, jegyzőkönyv, folyamatábra, marketinganyag, jegyzet, vázlat és egyébinformáció, továbbá a Szolgáltató üzleti titkai, és minden egyéb, értéket képviselő, bizalmas és titkos információi.


10.2. A Szerződés az Ügyfél számára használati jogon kívüli más jogot vagy jogcímet nem keletkeztet a Szolgáltató szellemi tulajdonára nézve. Az Ügyfél a szoftver forráskódjainak felhasználására nem szerez jogosultságot.


10.3. Az Ügyfél a Szolgáltató szellemi tulajdonát: a) nem adhatja bérbe vagy kölcsönbe, nem terhelheti meg, zálogosíthatja el, és nem forgalmazhatja; b) nem adhatja azt át harmadik félnek, és nem biztosíthat hozzáférést harmadik fél részére; c) nem változtathatja azt meg, és nem járulhat hozzá annak megváltoztatásához; d) nem készíthet róla másolatot, és nem járulhat hozzá másolat készítéséhez vagy annak forgalmazásához; e) nem tanúsíthat olyan magatartást, amely veszélyezteti Szolgáltató szellemi tulajdonra vonatkozó tulajdonjogát; f) Szolgáltató szellemi tulajdonát nem fordíthatja vagy fejtheti vissza, szedheti elemeire, és egyébként sem próbálhatja annak forráskódját megszerezni; továbbá g) nem távolíthatja el, módosíthatja vagy írhatja felül Szolgáltató szellemi tulajdonán feltüntetett vagy annak használata során feltűnő copyrightot, védjegyet vagy egyéb, szellemi tulajdonra utaló megjelölést.


10.4. Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtásához szükséges szoftvert egyoldalúan megváltoztatni, javítani, fejleszteni, amennyiben ez karbantartás vagy szolgáltatási szint növelés érdekében szükséges.


10.5. Az Ügyfél a Szolgáltatás működéséhez szükséges, Szolgáltató által nyújtott szoftvert, know-howt és egyéb szellemi termékeket a Szolgáltatás igénybe vételén kívül nem használhatja más célra. Az Ügyfél köteles Szolgáltatót kártalanítani minden olyan kárért, költségért és igényért, amely ezen rendelkezés megsértéséből származik.


11. Elszámolás


11.1 Szolgáltató a fenti szolgáltatást a mindenkor érvényes árlistájában szereplő áron vagy egyedileg meghatározott áron végzi Ügyfél részére. A díjfizetés gyakoriságában felek megállapodnak, mely lehet havi vagy éves. Ügyfél a szolgáltatási díjat a Szolgáltató által megküldött számla alapján, 8 napos átutalással fizeti meg.


11.2 A Szolgáltatási Díjnak Szolgáltató általi levonására a fordulónapon kerül sor, az Ügyfélnek az első fizetés során megadott bankkártya adatai alapján a Barion, mint fizetési szolgáltató (Barion Payment Zrt. székhelye: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5. ; cégjegyzékszáma: 01-10-048552)) rendszere segítségével. A Szolgáltató nem ismeri és nem tárolja az Ügyfél bankkártya adatait, ezek biztonságban tartása kizárólag az Ügyfél felelőssége.


11.3 Amennyiben Ügyfél fizetési késedelembe esik, úgy Szolgáltató jogosult a jelen szerződésben meghatározott szolgáltatások nyújtását felfüggeszteni.


11.4 Felek rögzítik, hogy Szolgáltató szolgáltatásai az Áfa tv. 58. § (1) bek. a) pontja alapján, az időszakos elszámolás szabályai szerint kerülnek elszámolásra, ennek megfelelően a szolgáltatások teljesítésének időpontja a számla kibocsátásának időpontja.


11.5 Szolgáltató a díj mértékét egyoldalú nyilatkozatával megváltoztathatja abban az esetben, ha a vállalt feladatok az együttműködés során jelentősen megnövekednek. Szolgáltató továbbá jogosult a díjat naptári évente ismét megállapítani, módosítani.


12. Egyéb rendelkezések


12.1 Szolgáltató köteles a szerződés teljesítése során Ügyfél által rendelkezésére bocsátott adatokat üzleti titokként kezelni.


12.2 A szerződés felmondható mind Ügyfél, mind Szolgáltató által 30 napos felmondási idővel.


12.3 Ügyfél és Szolgáltató kölcsönösen törekedik arra, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket elsősorban peren kívül rendezzék. Az el nem kerülhető jogviták eldöntésére Felek a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.


12.4 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény az irányadó.


12.5 Szolgáltató által üzemeletett webhely megfelel a törvényeknek. Az esetleges helytelen műveletekért, mely nem egyezik a törvénnyel a rendszer hibajelentés részében jelenteni kell, illetve a Szolgáltató ezekből fakadó károkért felelősséget nem vállal.


12.6 Ügyfél jelen szerződést elolvasta és elfogadja akként, hogy kiegyenlíti Szolgáltató számláját, mely a választott ügyfélszolgálati csomagját tartalmazza.NetAccount Plus Kft.


1119 Budapest, Fehérvári út 85/C.


Tel: +36 (30) 315-09-22, +36 (30) 64-25-980


E-mail: Kérdése van? Írjon nekünk!


Web: www.netaccounting.hu


Adószám: 14733332-2-43